top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Nezávislá kandidátka Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 1. 5. 2018.

 

Správcem Vašich osobních údajů je Nezávislá kandidátka. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

  1. e-mailové adresy: horkadosenatu@email.cz

  2. telefonicky na 

  3. písemně na adrese: Markova 1964/4, PSČ: 594 01 Velké Meziříčí,

 

Nezávislá kandidátka zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami.

 

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

  1. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,

  2. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti,

  3. údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,

  4. další osobní údaje, které Nezávislá kandidátka zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají Nezávislé kandidátce obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů Nezávislá kandidátky nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

 

Nezávislá kandidátka zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

 

Pokud jste s Nezávislou kandidátkou uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává Nezávislá kandidátka Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

 

Nezávislá kandidátka zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů Nezávislé kandidátky či třetí strany nebo k výkonu práv, které Nezávislá kandidátka přiznávají obecně závazné právní předpisy.

 

Pokud jste udělil(a) Nezávislé kandidátce souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává Nezávislá kandidátka Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

 

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

bottom of page